REGULAMIN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU WODNEGO NA KĄPIELISKU „GŁĘBOKIE”

Najemca – osoba fizyczna bądź prawna, wypożyczająca sprzęt wodny

Wynajmujący WIKING TURYSTYKA SP. Z O.O. ul. Małkowskiego 30/1, 70-304 Szczecin,NIP: 8522641274, REGON: 369636172, KRS 0000720255

 1. Najemca korzysta ze sprzętu wodnego, tylko i wyłącznie na Jeziorze Głębokie, w godzinach pracy wypożyczalni – sprzęt należy zdać najpóźniej do godziny 19:30, w dniu wypożyczenia w sezonie letnim i do godziny 18:30 w pozostałym okresie.
 2. Wypożyczalnia kajaków otwarta jest w ciepłe i pogodne dni, w godzinach 12:00 {13:00) – 18:30 {19:30}.
 3. Najemca, korzysta ze sprzętu odpłatnie, na podstawie aktualnego Cennika. W niektórych przypadkach Wynajmujący, może według własnego uznania zadecydować, jaką wybrać formę dodatkowego zabezpieczenia wypożyczonego sprzętu.
 4. Sprzęt wodny, wypożyczany jest wraz z wyposażeniem; kamizelki asekuracyjne/ratunkowe i wiosła. Wynajmujący oświadcza, że sprzęt jest w pełni sprawny, zgodny ze specyfikacją, zaś środki asekuracyjne posiadają wymagane certyfikaty. Najemca korzystający ze sprzętu pływającego może poruszać się tylko w granicach jeziora Głębokie.
 5. Najemca, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem, oraz wykonywania poleceń obsługi wypożyczalni kajaków, służb ratowniczych i państwowych.
 6. Sprzęt wypożyczany jest wyłącznie osobom, które ukończyły 18 lat, przedłożą Wypożyczającemu dowód osobisty/paszport/prawo jazdy, akceptują warunki niniejszego regulaminu, stwierdzając to własnoręcznym podpisem na liście wypożyczeń. Osoby do 17 roku życia włącznie, mogą pływać tylko w towarzystwie osoby dorosłej. Najemca dysponujący sprzętem pływającym, może zabrać na pokład tylko jedną osobę nie umiejącą pływać. Rodzice lub opiekunowie prawni, mogą zabrać na pokład dzieci  na własną odpowiedzialność.
 7. Osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających, sprzętu wodnego nie wypożycza się. Sprzęt nie zostanie również wypożyczony, jeśli Wynajmujący stwierdzi posiadanie alkoholu w bagażu wypożyczających.
 8. Najemca, oświadcza, że posiada umiejętności pływackie, a jego stan zdrowia oraz kondycja fizyczna nie przedstawia przeciwwskazań w korzystaniu ze sprzętu wodnego.
 9. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, przecenienia swoich możliwości fizycznych, utraty zdrowia lub śmierci spowodowanych przez; zatajenie przeciwwskazań zdrowotnych, spożywanie alkoholu lub środków odurzających, skutki nieprawidłowej eksploatacji wydanego sprzętu wodnego, brak założonych środków asekuracyjnych lub ratowniczych wydanych przez obsługę, przez osoby trzecie Najemcy, Najemcę wobec osób trzecich. Wypożyczający będzie dochodził swoich praw i zwrotu kosztów wszelkich akcji ratowniczych.
 10. Najemca odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu. Brak reklamacji w chwili odebrania sprzętu jest potwierdzeniem, że Najemca otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym. Sprzęt należy zwrócić w takim stanie, w jakim był w momencie wypożyczenia. Najemca ponosi odpowiedzialność finansową, za zaginięcie, zniszczenie częściowe lub całkowite wypożyczonego sprzętu kajakowego, zgodne z cennikiem wypożyczalni. Najemca zobowiązuje się uregulować ustaloną przez Wypożyczającego kwotę najpóźniej w terminie zwrotu sprzętu.
 11. Najemca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywanie go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem, na własną odpowiedzialność.
 12. O każdej nieprawidłowości podczas użytkowania tj. kolizja, wywrócenie się, nieszczelność, uszkodzenie sprzętu wodnego należy powiadomić obsługę wypożyczalni.
 13. PODCZAS KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU WODNEGO ZABRANIA SIĘ:
 • kąpieli podczas korzystania ze sprzętu wodnego
 • wędkowania ze sprzętu wodnego
 • zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu i pasażerów
 • użytkowania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem
 • picia alkoholu  oraz zażywania środków odurzających w czasie korzystania ze sprzętu wodnego
 • zaśmiecania akwenu oraz miejsc postoju
 • korzystania ze sprzętu pływającego przez większą ilość osób, niż jest przeznaczony
 • odstępowania, podnajmowania wypożyczonego sprzętu osobom trzecim
 • zostawiania sprzętu bez opieki
 1. PODCZAS KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU WODNEGO MASZ OBOWIĄZEK:
 • pływania w środkach asekuracyjnych przez cały okres użytkowania sprzętu wodnego
 • opieki nad wypożyczonym sprzętem przez cały okres jego użytkowania oraz zwrotu w takim samym stanie, w jakim został wypożyczony
 • obserwowania warunków pogodowych i w razie potrzeby podjęcia działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i pasażerom
 • przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 • zaniechania korzystania ze sprzętu w przypadku stwierdzenia uszkodzenia w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu siebie pasażerów, oraz poinformowanie Bosmana wypożyczalni
 • kulturalnego i życzliwego zachowania wobec innych osób
 • nie wypływania na teren oznaczonego kąpieliska Głębokie i torów wodnych wakeboardingu
 • stosowania się do zaleceń obsługi wypożyczalni kąpieliska

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu, należy do Wynajmującego.

Wypożyczalnia kajaków szczecin, wypożyczalnia desek SUP szczecin, wypożyczalnia rowerów wodnych szczecin, wypożyczalnia rowerów wodnych szczecin, wypożyczalnia SUP Szczecin, wypożyczalnia sprzętu wodnego szczecin, przystań kajakowa szczecin,

Dodaj komentarz